Library
>>> Unfortunately this section is not yet available in English <<<

Handreiking investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl/Area Development 3.0

Duurzaam Rendement methode
De Duurzaam Rendement methode laat zien dat een duurzame ontwikkeling van gebouwen en gebieden, mits slim gedaan, gecombineerde win-winsituaties opleveren voor stakeholders. De aanpak zorgt voor duurzamer en beter haalbare plannen, omdat plannen meer waardevolle elementen bevatten voor meerdere stakeholders en dus gedragen worden door een grotere groep gecommitteerde partijen. Kortom, meer investerende partijen die de financiële haalbaarheid van een plan vergroten.

Bijlage(n): 

De waarde van nieuwe verdienmodellen
Verslag van een speurtocht naar succes en falen van innovatieve waardencreatie, vooral in binnen- en buitenstedelijke gebiedsontwikkeling. Exploratief onderzoek in opdracht van de Ministeries van Infrastuctuur & Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bijlage(n):

Gebiedsconcessie

Een concessie geeft de marktpartij het alleenrecht op een bepaalde activiteit of een stuk grond voor een bepaalde of onbepaalde tijd. In de gebiedsconcessie stelt de publieke partij heldere kaders en is de private partij – binnen deze kaders – verantwoordelijk voor de uitvoering. Het doel van de concessie is een efficiënte en effectieve rol- en taakverdeling.

Bijlage(n):

Wijkonderneming
Opdrachtgever: AgentschapNL | Auteur: P. Voogt | 2012 | Dutch

Wijkondernemingen staan in de schijnwerpers. Er lijkt een beweging gaande van bewoners die collectief in hun wijk of dorp zelf initaitief te nemen. Als bewonersgroepen het initiatief nemen, uitvoeren of het beheer doen, komt er op een zeker moment de afweging om een formele organisatie op te richten. Daarbij hoort de keuze van een rechtsvorm. Dit informatieblad ondersteunt bewonersgroepen bij het zoeken naar een geschikte rechtsvorm.

Bijlage(n):


Terugploegen maatschappelijke baten - Creatieve vormen van Stedelijke Vernieuwing 

Opdrachtgever | Ministerie van BZK/WBI | juni 2012 | Dutch

  • Zie bijlage onder aan de pagina/See the attachment below the page

Back to Home
Ċ
Toolbox Financiering,
May 7, 2013, 3:04 AM